Radio Comunidade Maubisse Mau-Loko

Principo no Lalaok Radio Komunidade

Principiu Radio Komunidade maka Servi ba komunidade, Enkoraza demokrasia partisipatoriu, Fo biban ba membru komunidade atu espresa sira nia opiniaun partikular sira ne’ebe la iha asesu ba media masa/imprimi, Hetan