by

Lansametu primeira pedra EPB Suku Ainaro

Lansamentu tau fatuk inan primeiru ba konstrusaun eskola bazika publiku Suku Ainaro Postu Administrativu Ainaro Vila Munisipiu Ainaro.

Comment