by

Adjunta Administrador Municipiu Ainaro Ho Estadu Emergensia Dalima La Limite Movimentu Komunidade sira Nian.

Relasiona ho estadu Emergensia dalima nebe dekreta husi Chefe Estado Francisco Guterres Lu Olo, sei la limite movimentu komunidade sira nian iha rai laran, maibe sei limite deit mak movimentu iha fronteira, tamba ne’e estadu fo kompetensia ba seguransa iha fronteira atu halo kontrola maksimu ba movimentu sidadaun sira ne’ebe sai tama ilegal iha fronteira.

11/09/2020, ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko via Telefone, Adjunta Administrador Municipiu Ainaro Aguida Judit Mendonca hateten katak iha Parte Municipiu Ainaro nian sei Garantia komunidade sira nia movimentu ba mai, nune’e komunidade sira bele buka moris hodi sustenta sira nia ekonomia iha familia.

Adjunta Administradora Municipiu Ainaro, ne’e haktuir liu tan katak, relasiona ho Chefe Estadu Dekreta estadu Emergensia ba dalima, nebe implementa tan ba loron tolu nulu, la signifika limite movimentu komunidade sira nian, maibe ho estado emergensia ba dalima ne’e fo deit biban ba parte seguranca iha fronteira hodi kontrola movimentu sidadaun sira ne’ebe tama sai ilegal iha fronteira, nune’e bele halo prevensaun ba Surtu Corona Virus-19.

Adjunta administrador Municipiu Ainaro Aguida Judit Mendonca haktuir liu tan katak, iha Municipiu Ainaro ita sei Garantia nune’e komunidade sira bele halo movimentu ba mai, tamba ne’e precisa halao koordenasaun no komunikasaun ho Linhas Ministerias sira hotu  nebe mak invol-an iha ekipa tascfor hodi nune’e bele halo prevensaun ba komunidade sira relasiona ho surtu kovid-19, tamba hare katak iha ita nia nasaun vijinho hanesan Indonesia moras kovid-19 ne’e sei lao hela. Tamba ne’e hanesan autoridade nafatin halo socializasaun ba iha komunidade sira atu nune’e komunidade sira bele iha konsiensia hodi halo prevensaun ba kovi-19.

Adjunta Administrador ne’e, husu ba parte saude iha Municipiu Ainaro atu sevisu makas ho mediku destakadu sira hodi halao sensibilizasaun ba komunidade sira atu oinsa bele hadok-an husi moras corona virus-19. Husu konaba meus saida mak governu local sei halo perante estadu emergensia dalima ne’e, nune’e labele fo impaktu ba komunidade sira nia ekonomia iha familia, Segundu Lider Municipio Ainaro ne’e hateten katak, ho estadu emergensia dalima ne’ebe Chefe Estadu Dekreta ona la fo limitasaun ba komunidade sira nebe halao negosio iha area remotas, maibe oinsa mak komunidade sira bele iha konsiensia hodi halao nafatin sira nia negosio, maske komunidade sira halao negosiu iha nebe deit, tenke kumpri nafatin estadu emergensia liu husi uza maskra, fase liman bebeik, distansia social maisomenus metro ida, fani karik tenke taka ibun ho liman sikun, atu nune’e moras kovid-19 labele hadaet ba ema seluk, no estado emergensia ne’ebe aplika deit iha parte fronteira entre Indonesia ho Timor Leste.

Konaba subsidiu ne’ebe VIII Governu Konstitusional planeia hela hodi distribui ba segunda faze, tuir Adjunta Administradora Ainaro ne’e katak, nia parte seidauk simu informasaun ruma husi Nasional konaba sibsidiu segunda faze ne’e,  tamba ne’e nia husu ba komunidade sira nafatin kalma no kumpri regras sira husi parte saude nian no organizasaun saude mundial nune’e labele akontese moras surtu korona virus-19 iha uma laran no familia.

Antes termina Adjunta Administradora ne’e apela ba komunidade sira hotu no autoridade posto no sucos iha Municipiu Ainaro atu halo nafatin prevensaun, no karik maluk balun tama ilegal husi fronteira favor informa ba autoridade kompetente hodi nune’e bele halo atendementu lalais hodi nune’e bele lori ita nia maluk sira ne’e ba iha karantina, tamba ita nia saude iha ita nia liman rasik.

Jornalista Claudia M. Espirito Santo

Editor; Racom Maubisse

Comment