by

Dom Norberto do Amaral Lansa Livro, Labarik Petromax Ne’ebe Sai Padre

Livro Mini Biografia ne’ebe lansa husi Bispu da Diocese Maliana Dom Norberto do Amaral, kolia konaba Dom Norberto nia Moris.

Maliana 18/09/2020, Dom Norberto do Amaral Lansa Livro, Labarik Petromax Ne’ebe Sai Padre, Iha Introdusaun Dom Norberto dehan Conhecer Deus e viver e a mesma coisa. Deus e vida (Leon Nikolaievitch 1828-1910). Hare ba lia fuan neon nain ida ne’e nian, ita bele dehan katak moris ne’e hosi Maromak, Maromak mak hun no rohan ba Moris ne’e, katak moris ne’e, mai husi Maromak no loron ida nia sei fila ba Nia. Iha Sagrada Escritura mos dehna : “Hau mesak deit, la iha tan seluk no la iha mate no hau halo moris.

Amu Biapu Hatutan liu tan katak, Maromak hatur moris ida ne’e ba ema ida idak iha mundu hodi haout an iha tempu no espaco mundo ne’e rasik. moris ne’e laos buat maten ida, maibe nakonu ho nia dinamika eh accao no filosofia, ne’ebe dehan kos katak ema iha aktus no potentia. iha nia dinamismo ida ne’e mak halo moris ne’e dezemvolve an hodi sai ba los eh perfeicao; husi ki’ik, bo’ot no katuas marca moris ne’e rasik. Buat hirak ne’e sai tuir marcas eh sinais ne’ebe belit iha moris ne’e rasik tuir nia dinamismo hodi halo nia historia rasik.

Relasiona ho Dom Norberto nia lalaok moris, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, dehan Salva Klamar sira; servi Timor, entertanttu tuir Padre Ernesto Barreto haktuir mos katak; moris no testemunha nudar nai lulik, “Hatene rona, Roma mos rona no Maromak mos rona. Tuir professor Florentino ne’ebe hanesan mestre ba Amu Bispu iha Misaun Ainaro dehan iha tempu ne’eba hau enkoraza amu Norberto katak, Norberto o ba kontinua estuda iha Seminariu, O la sai Amu Lulik karik o sei sai ema diak.

Tuir Amu Bispu nia oan hakiak Joaquim de F. Coutinho Katak, Amu Norberto siak ten maibe laran luak ba ema hotu, nia (Amu Norberto) la hare ema riku eh kiak, matenek eh beik, hotu hotu iha Amu Norbeto nia matan hanesan deit.

Jornalista Racom Maubisse

Edit Racom Maubisse

Comment