by

Ekipa Tekniku Audio Vizual MAPKOMS Vizita Rabilau Maubisse

Rabilau Maubisse Fatin Kmok no Rai nebe furak sei la husik liu ema nia matan, la senti kolen atu hakat neneik liu ba vizita, tamba ambiente nebe natural iha fatin ida sempre halo ema kuriozo hodi ba vizita,  maske dok  husi matan.

Relasiona ho fatin furak no paizasem ne’ebe atrai ema barak nia matan, Terca Feira 22/09/2020, Foin lalais ne’e ekipa Tekniku Audio Vizual Programa Hare Rasik husi Ministerio Asuntu Parlamentar Komunikasaun Sosial, MAPKOMS halao vizita iha  Rabilau Maubisse, iha vizita ne’e tuir Meli Saldanha haktuir katak bainhira hakat to Rabilau Maubisse matan baku kona paisajen sira mesak furak senti orgulho no senti haksolok tebes, Ho paisazem ne’ebe furak no atria ema nia matan, Meli husu ba maluk vizitante nebe karik vizita fatin refere tenki ho konsiensia hodi labele soe lixu arbiru.

Iha fatin hanesan mos Fatima Maia hateten, durante ne’e halo viajen ba fatin barak liliu parte Leste no Oeste  kuaze iha fatin furak barak, maibe la imajina kona furak sira iha Maubisse, Fatima Maya hatutan  liu tan katak atu dada  ema nia matan hodi mai vizita fatin furak ida ne’e, tenki hadomi ita nia natureza labele estraga ai-horis sira no labele soe lixu iha fatin turismu sira, kuandu fatin mos bele dada ema nia matan, maske fatin simples maibe husi konsiensia komunidade nian hodi kuida neneik ba beibeik sei sai furak liu tan iha ema barak nia matan hodi vizita.

Jornalista Augusto Aleves

Editor Racom Maubisse

Comment