by

Plan Internasional Realiza Surumutuk Ho Autoridade Municipiu Ainaro Inklui Parseiro Dezemvolvimentu.

Plan Internasional realiza surumutuk  ho xefe suku sira, Autoridade Municipiu Ainaro hanesan Adjunta Administrador Municipiu Anaro PNTL, nomos linhas sektorais sira iha Munisipiu Ainaro, inklui parseiru dezenvolvimentu lokal no internasional sira.

Ainaro , 22/09/2020, Ligado ho surumutuk ne’ebe Plan Internasional Organiza ba jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Adjunta Administrador Munisipiu Ainron Aguida Judit Mendonca hateten katak, liu husi enkontru sira ne atu bele fo hanoin ba malu, liliu lider komunitariu sira nune bele hare ba progresu servisu, no dezafius sira nebe infrenta iha terenu, nia parte husu ba Plan Internasional atu bele servisu ho responsabilidade tuir programa nebe plan internasional iha.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Edi Julio Mendonsa Martins  haktuir, durante ne’e halao  ona koperasaun ho  plan  hodi fo formasaun nune hasae konesimentu lideransa komunitariu sira nian iha suco edi rasik nomos iha suco sira iha municipiu ainaro.

Relasiona ho ida ne’e adjunta country diretora plan internasional fatima estrela soares esplika katak objetivu husi surumutuk nebe halao, maka oinsa atu  halo avaliasaun ba programa sira nebe plan halao iha munisipiu ainaro, nia hatutan liu tan katak, difikuldade nebe hasoru mak liliu partisipasaun la maximu husi komunidade, tamba ne’e nia parte husu atu parte hotu bele servisu hamutuk ho Plan Internasional nune’e bele kontribui ba dezemvolvimentu municipiu ainaro.

Surumutuk ne halao iha Munisipiu Ainaro partisipa husi Sefe Suku sira, PNTL, Adjunta Administrador Munisipiu Ainaro, Linas Sectorais Sira Inklui Parseiro Dezenvolvimentu Lokal no Nasaional sira.

Jornalista Juliana Maria Ferrao

Editor Racom Maubisse

Comment