by

Mahein Diocese Dili Imaculada Conceição Vijita Sarani Estasaun Misionariu Aituto Rina.

Mahein Arquediocese de Dili imaculada Conceição Vijita sarani Posto Hatobuilico Estasaun Misionariu Sagrado Coração de Jesus Aituto Rina.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, 01/11/2020, Izaura Cardoso De Fatima hateten katak, hanesan juventude ida nia sente kontente tebes ho vizita Nain Feto Imaculada Conceição Mahein Diocese Dili nian iha Estasaun Missionariu Aituto Rina ho Vigararia Ainaro, relasiona ho existensia 80 anus Diocese Dili nian. Tuir nia ho vizita Nain Feto Imaculada Conceicao bele haraik tulun, no fatin nebe Nain Feto vijita ne’e fatin nebe antiga, no sarani anriga barak sai husi Fatin Aituto Rina, husu atu Nain Feto tulun nafatin liu husi devovasaun nebe hasai ba nain Feto, no husu Atu Nain feto haraik tulun no bensaun ba Sarani sira iha Estasaun Missionariu Aituto Rina.

Iha fatin Hanesan Padre Frisu Da Cruz Verdial Vigariu Paroquia Maubisse ne’ebe Residencia iha Estasaun Misionariu Aituto Rina hateten katak, relasiona ho Diocese Dili nia komemorasaun ba Esistensia 80 Anos Diocese Dili nian mak Diocese Dili foti iniciativa hodi lori mahein Diocese Dili Imaciulada Conceicao hodi vijita sarani sira iha Diocese nia laran tomak, inklui Estasaun Misionariu Aituto Rina Paroquia Maubisse, nune’e mos Amu Fridu haktuir liu tan katak ho Nain Feto Imaculada Conceicao nia vijita iha Estasaun Misionariu Aututo Rina sei to semana ida hafoin entrega fali Ba Paroquia Maubisse, nune’e iha dia 25 Arche Bispiu Dili sei mai selbra missa hodi enserra.

Jornalista Joaquim de Fatima Coutinho

Editor: Racom Maubisse

Comment