by

Komunidade Uma Kain 3.11 Iha Suku Fatubessi Maubisse Halerik Ba Bee Mos

Komunidade Uma Kain 3.11 Iha Suku Fatubessi Posto Administrativo Maubisse Munisipio Ainaro Desde Tempu Indonesia Mai To’o Ukun Rasik-An Halerik Ba Bee Mos No Estrada

RCMM, 10/02/2021, Komunidade Suku Fatubesse total xefe de familia atus tolu sanulu resin ida no total populasaun rihun ida atus tolu walu nulu, halerik ba be mos no Estrada, wain hira atu asesu ba be mos tenke lao kuaje kilometru ida resin hodi bele asesu ba be mos no balu konsumu deit udan ben.

Joaquim da Concecão hanesan komunidade Suku Fatubessi iha nia intervista ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, hateten durante ukun an to ohin loron perkupasaun nebe sira infrenta mak be mos no wain hira sira atu asesu bemos sira tenke lao dok hodi bele asesu ba bee mos no tempu udan sira asesu deit  udan ben  hodi konsumu loron loron.

“Ami komunidade Suku Fatubesi nia perkupasaun liu mak Bee mos wain hira tempu bai loro ami tenke lao dok kuaje kilo metro ida resin hodi bele asesu ba Bee mos no tempu udan hanesan agora ami konsumu deit udan ben, aleinde Estrada mos difikulta tebes ami atu lori ami nia produtu local atu asesu ou  ba fan iha merkado, tamba kondisaun Estrada ladun diak” Hateten Joaquim da Concecão Qurta, 10/02/2021 ba RCMM.

Alende ne’e, Bonifacio Pereira Mendonca hanesan Xefe do Suku Fatubessi hatutan liutan katak Prolema bee mos nebe nia komunidade infrenta laos iha tempu uku-an mak komunidade sira infrenta, maibe desde okupasaun indonesia komunidade sira halerik ba bee mos inklui estrada wain hira komunidade sira atu lori produtu asesu ba merkado susar uitoan tamba kondisaun Estrada.

“ Prolema Bee mos no Estrada nebe hau nia komunidade uma kain 311 no total populasaun 1.380 hosi aldeia lima infrenta laos deit tempu ukun-an mak komunidade sira infrenta maibe desde okupasaun Indonesia nia tempu mos komunidades sira halerik nanis no ba be mos wain hira atu asesu be mos tenke lao dok kuaje kilometru ida resin hodi bele asesu ba be mos inklui mos Estrada wain hira tempu udan komunidade sira susar atu lori sira nia produtu local ba fan iha merkado” Haktenik Xefe Suku Fatubesi Bonifacio Pereira Mendonca

Alende ligado ona ho preokupasaun nee xefe do suku husu ba guvernu  karik  iha povu mak iha guvernu atu hare no tau matan ba preokupasaun nebe povu sira iha area remotas infreta liliu konaba bee mos inklui Estrada.

“ Hare ba perkupasaun nebe komunidade suku fatubesi infreta Hanesan Autoridade local suku fatubesi husu ba Guvernu karik iha Povu mak iha Guvernu husu atu tau matan ba perkupasaun nebe mak povu area remotas sira infrenta lilu povo suku fatubesi nebe halerik hela ba bemos  inklui Estrada nebe difikulta tebes hau nia povu sira atu lori sira nia produtu local atu asesu ba  merkado loka tanto nasional” Haktuir xefe suku fatubesi.

Entertantu total xefe de familia nebe hela iha Suku Fatubesi Posto Adm Maubisse Munisipio Ainaro nebe halerik ba be mos no estrada  hamutuk  xefe de familia atus tolu sanulu resin ida no total populasaun rihun ida atus tolu walu nulu.

Hakere Nain   : Arcangela Martins Pereira

Editor              : Joaquim  de Fatima Coutinho

Comment