by

Administrador Municipio Ainaro Levigildo Amaral Perira Husu Komunidade Maubisse Atu La Bele Hela Iha Fatin Ne’ebe Maka Risku Ba Dezastre.

Administrador Municipio Ainaro Levigildo Amaral Perira Husu Ba Komunidade Sira Iha Maubisse Liu-Liu Ba Sira Ne’ebe Maka Hela Iha Area Rurais Atu La Bele Hela Iha Fatin Ne’ebe Maka Risku Ba Iha Dezastre.

Mensajen ne’e hato wainhira autoridade masimu Municipio Ainaro ne’e   halao vizita no hare direita familia afeitado dezastre Naturais iha areia Sarabere Rita Postu Administrativo Maubisse Segunda Loron 10 fulan Maio foin lalais ne’e.

“Hakarak hameno ba ita nia Komunidade sira liu-liu iha area rurais sira, tenki hadok an hosi risku sira hanesan iha Rai lolon sira mota nini sira atu la bele halo uma iha ne’eba. Hakarak hato mo’os ba Xefe Suku no Xefe Aldia sira atu hola dadus ne’ebe maka lolos no realidade ba povu nia moris ne’e oinsa ita iha reponsabilidade atu tau matan ba ida ne’e liu-liu komunidade sira ne’ebe maka hela iha area rurais.”

Administrador mos alerta nafatin ba komunidade sira sira hotu liu-liu iha area rurais atu hadok an hosi fatin risku sira hanesan Mota ninin, no rai lolon sira. Tamba konsideira hanesan fatin Rsku ba iha Dezastre.

Jornalista Terezinha Mendonca

Editor Moises da Silva Magno

Comment