by

Komandante PNTL Munisipiu Ainaro Husu Komunidade Sira Atu Hakmatek Iha Situasaun Estadu De Emergensia No Serka Sanitaria

Komandante PNTL Munisipiu Ainaro Husu Komunidade Sira Atu  Hakmatek Iha Situasaun Estadu De Emergensia No Serka Sanitaria , Halo Tuir Nafatin Regras  Protokolu Saude Nian no Organizasaun Saude Mundial.

Apelu Hirak Ne Hato Husi Komandante PNTL Munisipiu Ainaro Justino Menezes Kuarta Feira Ne  Iha Sede Suku Maubisse Villa Postu Administratvu Maubisse Wainhira.  Ba jornalista radio komunidade Maubisse Mauloko Komandante PNTL Munisipiu Ainaro husu komunidade sira atu  hakmatek iha situasaun estadu de emerjensia nia laran, halo tuir nafatin regras  protokolu saude nian iha fatin publiku sira nune bele miniza  pandemia covid19.

“Husu ba ita bo’ot sira  iha tempu estadu emerjensia nia laran ne’e  tenke hakmatek halo tuir nafatin ragras  husi protukolu saude nian katak uza maskra, fase liman bebeik no halo distansia social wainhira ba fatin públiku sira. Atu bele minimiza moras ne’ebé hadaet iha Mundu no especial ba ita nia rai”.

Komandante ne’e Kuntinua Hateten ba Joven sira

“Ikus liu ba joven sira no ba ema hotu atu bele kontribui ban paz no estabilidade ne’e importante atu nune’e Estadu no ema hotu bele bo’ok an hodi bele buka moris, hodi estadu mos bele hadi ita nia nesesidade iha iha nia Nasaun liu husi hadia ita nia ekonomia no mos dezenvolvimentu baziku liu iha ita nia Suku, Aldeia  mai to Postu, se ita boot sira halo barullu hela de’it, halo ita preokupa fali ita bot sira mak dezenvolvimentu sei la lao, ita tenke reza makas, fiar ita nia kultura no fiar mos ita nia ukun nain sira katak buat hotu sei diak ba future iha ita nia rai”.

Nia parte haktuir husu ba komunidade sira  fiar nafatin,  Reza makas,  fiar metin ba  kultura atu nune bele hadok moras at sira, liliu hanesan moras coronavirus 19 nebe dadaun ne ameasa ba ema nia vida.

Jornalista Joaquim Coutinho

Editor Moises da Silva Magno

Comment