by

Administrador Municipio Ainaro Vizita no hare Direita Kondisaun Eskola Paralalu Dorabi Edi Maubisse

Administrador Municipio Ainaro Vizita no hare Direita Kondisaun Eskola Dorabi Paralelu Edi Maubisse.

Kuarta loron 02 fulan Junho ne’e Administrador Municipio Ainaro Adjunta Administrador Municipio Ainaro Parte Edukasaun Adjuntu Komandante PNTL hamutuk ho Autoridade Postu Administrativo Maubisse Vizita direita Eskola Paralelu Edi Dorabi. Ho vizita ida ne’e hodi hare Direita Kondisaun Eskola Paralelu Edi Dorabi ne’ebe Publika ona iha Midia Estudante hamutuk Nen Nolu ne’ebe Tu’ur deit iha Rai hodi Simu Materia husi Manorin nain sira. Alende ho Vizita ida ne’e hodi oferes Mo’os Material Konstrusaun hanesan Kalen Tahan Lima Nolu(50), Simente Sakas Tolu Nolu(30), Besi, Pregu, Osan Maun de Obra no Osan Ba Sosa Ai Nian Inklui Materiais sira seluk hanesan katana no Aihan Balun, ne’ebe maka hetan Apoiu hosi Sidade Amiga Balarat Australia Liu hosi Administrasaun Municipio Ainaro.

Ho vizita ida ne’e komunidade Suku Edi ho Antosiasmu tebes simu Autoridade Masimu Municipio Ainaro ne’e liu hosi tebe no Bidu lian dadolin tuir Tradisaun Suku Edi nian.

Ba jornalista radio Komunidade Maubisse Mauloko Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira  hateten, hanesan Administrador Municipio Senti Tristi Wainhira Akompanha Noticia ne’e hosi Midia.

“Objetivo ohin hau mai halo Vizita iha ne’e tamba hetan ona Apoiu balun hosi ita nia doadores sira  liu-liu hosi ita Sidade Amiga Balarat Australia ne’ebe fo Apoiu balun hanesan besi, kalen ,simenti, no mo’os osan balun ba maun de obra nian. Aumesmu tempu hakarak hare direitamente ba eskola ne’ebe fo sai iha Midia hosi Jornalista sira, hau Agradese tebes ba Midia sira tamba bele fo sai noticia ida ne’e ke ita nia Komunidade Sira hein, para nu’une’e Nai Ulun Municipio Sira be’e to’o direita mai iha Trenu.Winhira fo sai iha Midia hau hanesan Administrador Municipio Senti Tristi tamba ita nia oan sira tu’ur deit iha rai hodi simu Materia” Hateten Administrador Municipio iha Edi 02/06/2021.

Biban ida ne’e mo’os Adjunta Administrador Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonca Kuntinua hateten,ho Apoiu Matreal Konstrusaun hirak ne’e hodi hakman netik komunidade sira sira Esforsu durante ne’e hodi konstrio Eskola Paralelu ne’e.

“Apoiu Konstrusaun ne’ebe maka ita fo’o atu ajuda hakman deit inan aman sira nia esforsu ne’ebe maka dureante ne’e sira halo ona, liu husi ita nia Sidade Amiga Balarat no Apoiu ida ne’e rasik tama ona ba iha faze da toluk nian” Kuntinua hateten Adjunta Aguida Judit Mendonca 02/06/2021.

Iha fatin hanesan Xefe do Suku Edi Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro Julio Mendonca Martins hateten, hanesan Lideransa Komunitario iha Suku nia Parte Agradese ba Apoiu hirak ne’ebe maka oferese direita husi Administrador Municipio Ainaro Hamutuk ho Ekipa.

“Apoiu ne’ebe maka liu hosi Administrador Municipio ho ninia ekipa, hodi halo Konstrusaun fila fali ba Eskola ne’ebe maka hari iha Aldeia Talifelu e fatin ne’e Naran Dorabi hau Nu’udar Lideransa Komunitario iha Suku hau Senti Orgullu Tebes” Tenik Xefe do Suku Edi 02/06/2021.

Xefe do suku kuntinua dehan hanesan Autoridade Masimu iha Suku Edi nian Iha Responsabilidade bo’ot hodi Mobiliza Komunidade sira Atu kuntinua Servisu ba Konstrusaun Eskola Paralelu Edi Dorabi, ne’ebe maka Lokalija iha Suku Edi Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Jornalista         : Augostu Alves

Editor              : Moisese da Silva Magno

Comment