by

Archebispu Arquidiocese de Dili D. Virgilio do Carmo da Silva SDB, Fo Bensaun Ba Klinika São Joaquim Maubisse

Iha Loron Sabado 26, Juñu tinan ne’e, Archebispu Arquediocese Metropolitana de Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, hato’o parabens ba Madre Karmelita sira ne’ebé halao obras iha klinika são Joaquim, Maubisse, tamba obra refere lao diak to remata.

Parabéns ba komunidade Karmelita nian iha Maubisse ne’ebé realiza obra ida ne’e hodi meilora liu tan servisu saúde sira nian ne’ebé durante ne’e halo kleur ona, maibe ho renovasaun no melhoramentu ida ne’e atu hatudu diak liu tan servisu saúde nian ba iha komunidade sira

Alende ida ne’e Bispu mos hatutan tan katak, ita hamutuk hodi kombate no luta hasoru covid-19 liu husi halo prevensaun no ita agradese tanba ita la sofre no mate ba covid-19 hanesan nasaun seluk.

Desde inisiu ita hahu 2020 ninian ita hetan orientasaun husi Amu Bapa rasik mak hamrik hodi taka misa iha Dili hanesan dalan ne’ebé hodi kombate covid-19, maske ikus mai covid ne’e tama maibé balu dehan mate tanba covid, maibé ita sei iha  duvida nia laran, maibé kompara ho nasaun seluk, ita agradese tanba Timor ne’e la sofre ka terus hanesan nasaun sira seluk. Ne’e hatudu katak desde inisiu ita esforsu an atu kombate hodi halo prevensaun ba covid-19” tenik Dom Virgilio iha klinika São Joaqim, Maubisse foin lalais ne’e.

Nia mos hatutan tan katak ita nia governu iha planu hodi realiza preversaun liu husi vasina tanba virus ne’e agora iha ona ita nia le’et, atu moras ne’e labele kona ita mak ita tenke vasina.

“Agora ita nia governu iha planu halo prevensaun liu husi vasinasaun, uza maskra, fase liman no mos uza hendsanitizer, ne’e dehan mai ita katak virus ne’e iha ona ita nia le’et, ita hakarak moras ne’e atu labele kona ita mak ita tenkeser iha vasina. Vasina ne’e hanesan ita nian agora ne’e ita bele dehan hanesan kilat musan ne’e bele kona ita kualker momentu maibe ita nian Timor ne’e hanesan ita nia biru mak vasina, ha’u nia biru mak vasina tanba ha’u vasina dala rua. Los dunik agora virus ne’e iha ita nia le’et tanba ne’e ita vasina atu virus ne’e labele kona ita”.

Entertantu relasiona ho bensaun ba Klinika São Joaquim Maubisse ne’e, Bispu Dioseze de Dili  husu mos atu kolabora ba malu liu husi parte hirak ne’e atu labele halerik bebeik iha situasaun estado emergensia no serca sanitaria e confinamento obrigatorio atu labele kontinua tan to tinan oin.

Ita tenke kolabora ba malu liu husi parte hirak ne’ebé ministerio saúde sira fo sai ona atu ita bele livre husi pandemia ne’e, virus ne’e mos hanorin mai ita atu labele hanoin de’it ita nia-an ita tenke hanoin mos ema seluk ne’ebé besik ita tanba ema barak mos iha imunidade menus. La obriga vasina maibe ita koko ho neneik ba neneik atu bele conveste ita nia an katak se ita hakarak moris tan oituan, se ita lakoi estraga ita nia maluk nia saúde no ita nia famíkia ita koko hodi kolabora atu ita labale halerik ba iha estado de emergensia, serca sanitario e confinamentu obrigatorio buat sira ne’e sei kontinua nafatin se ita la kolabora mak tinan oin mos buat ne’e sei kontinua nafatin, ita tenke kolabora atu ita bele livre lalais.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Teresa Nunes

Comment