by

Plan Internasional Nafatin Ko’opera Ho Autoridade Lokal Municipio Ainaro

Plan Internasional  Nafatin Ko’opera Ho Autoridade Lokal Municipio Ainaro Hodi Responde ba Komunidade sira nia Preokupasaun Liga Ba Be Mos No Saniamentu.

Lia hirak ne’e hato’o Husi Reprenjentante Country Diterctora Plan Internasional Jose Antonio da Silva Aktual Manager Programa be no Saniamentu Nivel Municipial, iha Seremonia Inagurasaun Sistema be mos ba Eskola no Komunidade Aldeia Leo-Telu suku Mau-Chiga Postu Administrativo Hato-Builico Municipio Ainaro, Segunda Loron 19 fulan Jullu ne’e, ba Komunidade no Autoridade Municipio Ainaro hateten Plan Internasional nafatin iha komitmentu atu  Koopera ho Governo Timor-Leste liu-liu Autoridade Lokal Municipio Ainaro hodi responde ba Probelema ne’ebe maka Komunidade sira hasoru liga ba iha be no Saniamentu.

“Plan Internasional nafati Prontu atu Koopera ho Governo Timor Leste, Liu-liu Autoridade Lokal Municipio Ainaro, atu nu’une bele responde ba Problema ne’ebe maka Komunidade sira hsoru ezemplu ida maka hanesan be no saniamentu.” Hateten Jose Antonio da Silva ba Komunidade Aldeia Leo-Telo 19/07/2021.

Nia kuntinua hatutan Plan internasional nia presenja tamba labarik kikoan sira, liga ho sistema be mos ne’ebe maka kanalija ona ba iha Eskola no komunidade sira atu fasilita labarik sira la bele lao ba buka be’e iha fatin ne’ebe maka do’ok husi Eskola.

Tamba ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Manager Program be no Saniamentu Plan Internasional Jose Antonio da Silva hateten, husu ba Komunidade sira no ekipa GMF atu tau matan ba fasilidade be nian ne’ebe maka iha ona. Alende ida ne’e tuir Plano Plan Internasional iha Municipio Ainaro sei tau Prioridade ba fatin lima tan, Inklui mo’os Suku Mau-Chiga Postu Administrativo Hatobuilico Municipio Ainaro.

“Ita iha Plano iha Ainaro ne’e sei Prioridade ba fatin lima tan, inklui mo’os ho Suku Mauchiga parese iha fatin ida ou rua ita sei apoiu nafatin. Ita nia lia menon ba komunidade maka ita espera no ita hein katak komunidade hamutuk ho Grupu Maneja Fasilidade sira nafatin tau matan ba fasilidade ne’ebe maka iha ona, halo nafatin operasaun no manutensaun ba sistema, depois nafatin halo kontribuisaun ho osan ne’ebe maka sira desidi ona atu nune’e bele garante nafatin sistema  ne’e, atu ita kuru be  la bele ho distansia ne’ebe maka do’ok liu-liu ba ita nia oan sira.” Haktenik Jose Antonio da Silva ba Jornalista RKMM 19/07/2021.

Biban ida ne’e mo’os hafoin inagura sistema be’e mo’os ne’e Asina mo’os termu de intrga ba finalizasun Projetu be mos refere ne’ebe Asina husi Reprejentante Direktora Plan Internasional, Administrador Municipio Ainaro, no Direktur Edukasaun Municipio Ainaro. Alende ida entrga mo’os ekipamentu be’e nian ba Ekipa GMF Aldeia Leo-Telu nian.

Jornalista         Joaquim de Fátima Countinho

Editor              Moises da Silva Magno

Comment