by

CHEFEF SUCO MAULAU: 30 DE AGOSTO 1999 ITA BA VOTA HO TAUK, TANIS NO HALERIK

CHEFEF SUCO MAULAU: 30 DE AGOSTO 2021 ITA SELEBRA KONSULTA POPULAR HO KONTNTE MAIBE IHA 1999 ITA BA VOTA HO TAUK, TANIS NO HALERIK.

Konsulta popular 30 de Agosto mak loron ida nebe importante ba determinasaun rai Timor nia distrinu, tamba ne’e Timor Oan hotu tenke urgulho tamba maske ita hasoru dezafius no presaun oi oin iha tinan 22 liu ba maibe ikus it abele termina ho pregu.

Iha diskursu Chefe Suco Maulau Domingo Mendonca aktuir katak, ita selbera loron konsulta popular hodi hanoin hikas tinan 22 liu ba hasoru difikuldades barak, liu liu ita nia maluk timor oan sira ne’ebe mak pro indonesia ameasa no insulta ita, liu liu mak sunu ita nia uma, nomos ameasa mos ita nia vida, ema barak mate, fakar ran, tamba deit vota ba referendum.

Maske nun’e ita la tauk hodi hakat ba sentru votasaun, hodi vota tuir ita ida idak nia konsiense, ohin loron ita ukun rasik-an. Tamba ho pandemia kovid-19, ita labele selebra, maibe liu husi aktividades kik ida ne’e fo hanoin fali mai ita oinsa mak iha tinan 22 liu ba ita ida idak hakat ba sentru votasaun hodi vota tuir konsiense, maske hetan ameasas barak.

Tamba ne’e ho aktividades distribuisaun ececidades baziku nebe organiza husi autoridade Posto Maubisse ne’ebe hetan apoia mai husi cidadaun inglatera ida nebe ho naran laura francis, ita gardece.

Jornalista Joaquim de Fatima Coutinho

Editor Joaquim de Fatima Coutinho

Comment