by

Director DNPDML-SEKOMS Jose da Costa ho Ekipa Vijita Radio Komunidade Maubisse

Racom Maubisse: Objetivo husi Vijita Director DNPDML ho ekipa ne’e mak atu hare diretamente kondisaun real iha estasaun Radio Komunidade sira kona ba apoiu ne’ebe durante ne’e Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais husi SEKOMS, apoia ba radio komunidade sira, inklui Radio Komunidade Maubisse Mauloko.

Tamba ne’e ba radio komunidade Maubisse Mauloko Director Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais hateten katak;

“Objektivu husi vijita ne’e mak hodi hare diretamente kondisaun real iha estasaun Radio Komunidade sira kona ba apoiu ne’ebe durante ne’e Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais husi SEKOMS, apoia ba radio komunidade sira, inklui Radio Komunidade Maubisse Mauloko, tamba ita nota iha estasaun balu ne’e liu husi buat hat lima ne’ebe fo ba ita bot sira dalaruma fisikamente iha relatorio ita bot sira manda ba ne’e dehan buat hotu lao diak mas nia realidade ne’ebe ita hetan iha terenu la akontese hanesan ne’e”.  Lia hirak ne’e director DNPDML hato iha radio komunidade Maubisse 09-092021

Nune’e mos Director Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais husi SEKOMS, ne’e haktuir liu tan katak;

“Koalia konaba oinsa atu jere apoia sira husi diresaun la intervein katak internamente ita bot sira mak jere no husi Diresuan ejiji katak nia konteudu ne’e deit  mak atu prense buat sira ne’e mas buat seluk tamba parseiria ne’e  tamba ita liga  ba orsamento galae, entaun ita mai hare besik liu ba kondisaun sira hanesan ne’e, ita observa diretamente ba konteudu bele mos infraestrutura ne’ebe iha entaun husi observasaun sira ne’ebe ita lao iha estasaun sira ne’e entaun ita tau ba planu prioridade iha tinan seluk mai”.

Director Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais ne’e mos haklean liu tan katak:

“Tamba liga ba orsamental entaun kada tinan ita simu pakote fiscal ne’e mos depende deit tinan ida la hanesan tinan seluk entaun ita hanesan planu hela mas depende ba orsamentu se orsamento por ezemplu mai diresaun maka ho montante ne’ebe limitado entaun oinsa ita jere deit oituan-oituan kontinua apoiu la 100% maibe ita kontinua hanesan ita ba vizita fatin sira ne’e imi Radio Komuniade imi tenke buka parseiro seluk laos deit Governo maibe depende ba ajensia seluk karik apoiu,  tamba ne’e enkoraza atu kontinua ho parseiro ho azensia sira seluk e especialmente komunidade atu kontribui oituan-oituan nune’e bele ajuda radio komunidade”.

Nune’e mos Director Diresaun Nasional de Promosaun e Dezemvolvimentu dos Media Lokais husi SEKOMS ne’e esplika liu tan katak,

“Iha fatin sira ne’ebe ita lao hau hanoin tamba Natureza la hanesan Media Publiko mais ita kompara ho Ainaro karik Radio Tatamailau karik nia infraestrutura ne 100% diak liu ita kompara ho Radio Suai,  Same nomos radio Komunidade Maubisse rasik  ita observa  tau iha plano maibe depende orsamento, se laiha ita labele halo buat ida mas diresaun iha hanoin katak ita fazedamente por ezemplu tinan ida ne’e ita prioridade ba Same foku ba sira nia studio, tau osan oituan ba ida ne koa husi radio sira nebe fulan 6 seluk sira laiha produtivo entaun hasai oituan-oituan ita tau ba Same por ezemplo hadia ita boot sira nia studio maske la estandar liu maibe pelumenus bele hadia netik buat ruma, hanesan studio”.

Radio Komunidade hari husi Komunidade fila ba komunidade liu husi informasaun, tamba ne’e papel radio komunidade nia papel importante mak rekolha informasaun sira husi baze fo sai iha radio konaba aktividades komunidade nian, hanesan agrikultura, turismu, kultura, ekonomia, saude, edukasaun no mos assunto social sira seluk.

Jornalista : Joaquim de Fatima Coutinho

Editora : Teresa Mendonça Nunes

Comment