by

Chefe Suco Maubisse Villa ho WARDA Halao Enkontru ho Vice Ministra Turismo Komunitariu e Kultura

Chefe Suco Maubisse Villa hamutuk ho WARDA Halao Enkontru ho Vice Ministra Turismo Komunitaariu e Kultura.

Racom Maubisse: Segunda Feira 26/10/2021 semana ne’e Presidente Warda Dezemvolvimentu Turismu Maubisse Mauloko, ho vice, e mos Jestor Warda Financas halao surumutuk ho Vice Ministra Turismu Komunitaria h ekipa.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Chefe Suco Maubisse Villa e hanesan mos vice president ba Warda Turismu Dezemvolvimentu Maubisse Mauloko hateten katak:

“Senti kontente tebes ho enkontru ida ne’ebe diretamente ho Vice Ministra Turismo, ita hare katak  depois de orsamento ne’ebe aloka husi Ministro Turismo ba ita nia grupo sira ne’ebe estabelese  iha Sucu Maubisse liu-liu ba iha area turismo ninian, ita hare katak orsamento sira ne’e sira halo ona transferensia ba iha grupo sira maibe sira mai kapasita grupo sira atu nune’e bele  uza osan ne’e tuir regras ne’ebe iha tuir prosedura no  iha gestaun ne’ebe diak atu nune’e sira iha konesemento diak atu prepara relatorio no uza osan ne’e ba hola material no gastus sira ne’e tuir matadalan ida ne’ebe iha ida ne’e mak kita hare katak , ita presiza teb-tebes koñesemento iha area gestaun atu nune’e servisu tomak bele lao ho diak”.

Nune’e mos chefe suco ne’e salient liu tan katak;

“Hanesan autoridade no hanesan mos vice ida ba warda dezemvolvimentu Turismu Maubisse Mauloko, hau hare katak enkontru ida ne’e importante teb-tebes tamba iha enkontru ida ne’e mak ita bele ka ita bele deskuti mos karik  buat ida ne’ebe mak ita la hatene ou grupo sira la komprende  sira bele husu atu nune’e hodi hetan kedas resposta atu hasae sira nia koñesimento liu-liu iha relatorio sira”.

Tamba ne’e Lider Komunitariu ne’e, nia rekomendasaun no mensagem ba grupo sira, ne’ebe hetan ona apoio fundos husi Vice Minitro Turismo Komunitario nian atu uza apoio sira ne’e ho responsabilidade uza hare liu ba area ne’ebe mak sira halo no tenke uza ho kuidadu tamba osan ida ne’ebe ita hetan osan ne’e mai husi ita n ia povu rasaik no osan ida ne’e fila rasaik mai ita atu nune’e atu bele hadia ita ninia an no mos itabele hadia ita grupo sira no komunidade bele diak tamba ita hare Maubisse hanesan potensia boot tebes ba iha turismo tamba ida ne’e fundos ida ne’e mai hanesan modal ida atu ita bele uza prepara halo buat ruma atu n une’e bele fo rasik servisu mai ita no ita nia vizino sira iha futuro.

Jornalista            : Aplonia Martins

Editor                    : Joaquim Coutinho

Comment