by

Espoza Presidente da Repúblika Vizita Plan Internasional Municipio Ainaro

Espoza Presidente da Repúblika Vizita Plan Internasional Municipio Ainaro Kinta Loron 18 Novembro 2021 foin lalais ne’e.

Racom Maubisse, 18/11/2021 County Direktora Plan Internasional iha Timor Leste Liliana Ximenes ba Jornalista afirma, Vizita ida ne’e halao tamba Espoza Presidente da Repúblika nu’udar Embaizadora Plan Internasional nian iha Timor Leste.

Liliana hateten, Objetivo Prinsipal husi Vizita ida ne’e hodi rona direita inan feton sira ne’ebe maka ho kondisaun Vulneravel tebes  hamahan iha Grupu Murak Tatoli ba Cidalia, alende ida ne’e mos hasoru direita ho labarik feto no mane sira iha Municipio Ainaro.

” Vizita ida ne’e tamba Espoza Presidente da Repúblika nu’udar Plan Internasional nia Embaizadora kuaje tinan rua ona servisu hamutuk ho Plan hodi atu halo kampaña no esforsu para bele trava kaben sedu no isin rua sedu ba ita nia oan feto sira, no mos  hapara violensia kontra labrik feto no feto sira,  Ida ne’e maka ami nia objetivo prinsipal. Ida ne’e ita nia oan feto sira iha situasaun Vulneravel  hato’o sira nia prokupasaun ba ita nia inan Nasaun nian, ida ne’e maka ohin Ami nia Embaizadora mai hasoru malu ho ami nia oan feto sira no mos oan mane sira” Dehan Country Direktora Plan Internasional 18/11/2021.

Espoza Presidente da Repúblika Cidalia Lopes Nobre Muzinho Guterres, Hafoin de halao Enkontru ho Grupu Murak Tatoli Cidali iha Edefisiu Plan Internasiona Municipio Ainaro ba Jornalista iha Intervista hateten, Vizita ida ne’e hanesan Vizita ba dala uluk nian iha Municipio Ainaro liu-liu Plan Internasional.

Vizita ida ne’e mos hodi rona direita prokupasaun labarik  Feto sira ne’ebe maka Kaben Sedu no isin rua Sedu, ne’ebe maka hamahn iha Grupu Murak Tatoli ba Cidalia.

“Ba hau nia Vizita ba dala uluk mai iha Municipio Ainaro liu-liu mai iha fatin Plan Internasional ninian tamba ita bo’ot sira hatene katak  Plan Inernasional iha fatin rua iha Ainaro no mos Aileu. Tamba ne’e maka vizita dala uluk mai iha programa ne’ebe maka ita bo’ot sira akompaña liu-liu mai hasoru alin feto sira ne’ebe maka tama iha Grupu Murak Tatoli ba Cidalia, Programa Tatoli ba Cidalia ne’e lansa tia ona iha tinan kotuk ne’ebe durante ne’e ami hare liu ba situasaun ne’ebe maka komunidade sira hasoru.Iha ne’e  Grupu Murak Tatoli ba Cidalia ne’e iha hamuuk 40 sira ne’e maka inan foinsa’e sira ne’ebe maka isin rua sedu sira hakarak eskola maibe sira nia ekonomia familia la sufisiente atu kuntinua. Ida ne’e maka ohin hau mai hasru sira rona mos sira nia prokupasaun kolia mos ho sira oinsa atu fo sulusaun liu-liu fo apoiu tuir saida maka ami iha” Hateten Esposa Presidente iha Edefisiu Plan Municipio Ainaro 18/11/2021.

Hafoin de ida ne’e Espoza Presidente da Repúblika Kuntinua kedan halao Esnkontru ho Grupu Feto Potensial Municipio Ainaro, hodi rona mos sira Prokupasaun iha Salaun Administrasaun Postu Ainaro Villa.

Jornalista         : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

Comment