by

Populasaun Suku 5 iha Municipio Ainaro Seidauk Asesu ba iha Liña Elertisidade

Racom Maubisse, 19/11/2021. Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira Relata ida ne’e ba Presidente da Repúblika  iha Diálogo ne’ebe maka halao komunidade Municipio Ainaro Kinta feira loron 19 fulan Novermbru foin lalais ne’e iha Salaun Paroquial Ainaro.

Leovigildo fundamenta Komunidade Municipio Ainaro barak maka seidauk Asesu ba iha linña Eletrisidade ho total Suku Lima Maka hanesan, Suku Mau-Chiga, Suru-Craik, Suku Nunumoge, Suku Manetu, no Suku Manelobas.

“Iha biban ida ne’e atu Informa mos ba  Nai Presidente no Kometivas tomak katak, komunidade Municipio Ainaro barak maka seidauk Asesu ba Liña Eletrisidade maka hanesan, Suku Mau-Chiga, Suku Suru-Craic, Suku Manetu, Suku Nunumoge, no Suku Manelobas” Relata husi Administrador Municipio Ainaro 19/11/2021.

Autoridade Maxmu Municipio Ainaro ne’e ne’e kuntinua hateten, Prokupasaun seluk ne’ebe maka komunidade Sira iha Municipio Ainaro Infrenta maka hanesan Estrada, inklui be mo’os no Saniamentu.

Jornalista         : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

Comment