by

EBC Aituto Rina Sai Premeiru Klasifikasaun iha Kompetisaun Sertame ne’ebe Organiza Husi Banco Central

EBC Aituto Suku Mulo Hato-Builico Sai Premeiru Klasifikasaun iha Kompetisaun Sertame ne’ebe Organiza Husi Banco Central de Timor Leste iha Maubisse.

Racom Maubisse (16/11/2021) Estudante husi Eskola EBC Aituto Suku Mulu  Postu Administrativo Hato-Builico Okupa Premiru Klasifikasaun ba kompetisaun Sertame ne’ebe maka organiza husi Banco Central de Timor Leste iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro. Segundu Klasifikasaun Okupa husi Estudante EBC Flecha Suku Aituto, no Terseiru Okupa husi Estudante Eskola EBC Rita Suku Edi, tur kedan Eskola EBC Rimori Suku Maubisse Villa no Eskola EBC 7 de Dezembro Bermoli Suku Mau-Lau Maubisse.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko  Adjuta Direktur Eskola EBC Aituto Suku Mulo Postu Administrativo Hato-Builico Helena Mendonça Tilman fundamenta Katak

“Husu ba iha Ekipa Banco Central Atu aktividade ida ne’e nafatin iha nia kuntinuasaun ba oin, basa ho aktividade hanesan Agora dadaun ne’e hodi hasae labarik sira nia koiñesementu kona ba programa Pagamentu Dijital” Hateten Helena 16/11/2021

Hatan ba iha Rekomendasaun hirak ne’e Xefe Divisaun Sistema Finanseiru Husi Banco Central de Timor Leste Timotio Pires hateten,

“Liu husi Aktividade Sertame ida ne’e atu kapasita estudante sira nia mentalidade oinsa atu kolia  iha Publiku” Dehan Timotio. Nia kuntinua dehan tan “Programa ida ne’e programa Nasional tamba ne’e sei la remata iha ne’e maibe  nafatin iha nia kuntinuasaun ba oin”

Ho aktividade edukativo ida ne’e hodi komemora loron Poupansa Nasional ba dala 7 nian ne’ebe  sei selebra iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro Loron 29 fulan Novembru Tinan ida ne’e.

Jornalista         : Moiseses da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

Comment