by

MSSI Municipio Ainaro Identifika Tan Familia Kbit Laek Ida Iha Aldeia Rita Suku Maulau Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

MSSI Municipio Ainaro Identifika Tan Familia Kbit Laek Ida Iha Aldeia Rita Suku Maulau Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Liga ho ida ne’e wainhira dada lia ho jornalista radio Komunidade Maubisse Mauloko Jose Soares Tomas  Laen kaben hosi Aliansa Soares Mendonca ne’ebe maka hanesan mos ema difisiente ida,ne’ebe maka durante ne’e seidauk hetan Ajudos iklui Subsidio  hanesan Invalidos, no tersira idade, maske dadus foti ona hosi Xefe aldeia maibe to ohin loron seidauk bele Asesu ba iha Direto ne’e.

Iha fatin ne’ebe maka hanesan Directora Sentru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro Natercia de Jesus Cesar, wainhira Vizita inan kbi’it laek ne’e hateten, nia Parte husu ba iha Xefe Aldeia no xefe Suku atu foti Dukumentuus Kompropativo hanesan Certadaun, kartau Eleitoral ba hatama iha Sentru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro, nune bele Asesu ba Subsidio tersira idade no Invalidos.

“Aprofeita oportunidade ida hanesan ohin,  ami lao visita tama sai uma sira ne’ebe mak afeta ba dezastre, ita mos atu hare liu ba inan kbit laek ida ne’ebe mak durante ne’e sidauk asesu ba subsidi idozu no invalidus hanesan dadauk agora. Hanesan agora dadaun  kaka iada ne’e tia ne nia sidauk hetan nia diretu ida idozu,  ho ne ita hato ba autoridade hanesan Xefe Aldeia  atu nune hare nia dumentus hanesan Sertudaun Eletural fotokopia ho Sertudaun hato ba Xefe Aldeia  hodi ba tarata deklrasaun Suku hodi ba MSS para ita proses nu’une’e  nia bele hatan nia direitu ida ne. Koserteza  sei wainhira sira ba to  ona iha ita nia MSS ita sei haruka ba nasional se wainhira la hetan  ka faila ne maka hanesan dalaruma sira nia data moris  ho iha Sertudaun la han malu tamba ne’e maka hatama karik labele hatama kartaun deit maibe hatama ho Sertudaun Babtismu ida”.

Entrtanto hafoin de hare kondisaun Inan Kbi’it laek ne’e,Oferese mos sasan Nesacidades bajiku hanesan Aihan ba familia ne’e hosi Directora Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro.

Jornalista Junior Villa

Editor Moises da Silva Magno

Comment