by

Adjunta Adm. Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonça; “Joven maka Airin ba Futuru Nasaun”

Adjunta Administrador Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonça  Hateten Joven maka Airin ba Futuru Nasaun.

Racom Maubisse (10/11/2021) Adjunta Administrador Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonça hato’o lia hirak ne’e iha Eventu Festival Expo ne’ebe maka Realija iha Municipio Ainaro Loron 10 Fulan Novembru ne’e  hodi Komemora Loron Juventude 12 fulan Novembru iha Municipio Ainaro.

Aguida Afirma, Joven maka ema ne’ebe maka importante tebes iha Rai ida ne’e, maske  kakutak ne’ebe maka manas maibe nakonu ho  kriativo no inovativo. Tamba ne’e nia kuntinua husu ba iha Juventude sira atu kuda nafatin Spirito Patriotizmu hametin nafatin unidade entre Joven sira.

“Ita hatene katak joven ema ne’ebé maka importante teb-tebes ba iha Nasaun ida,  Joven mak ai-rin ba futuru Nasaun ninian, joven mak ema ne’ebé ita hatene katak nia iha kakutak ne’ebé mak manas no kakutak ne’ebé mak fresku,  bele iha hanoin kreativu inovativu hodi halo buat balu ne’ebé mak bele halo liu-liu hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasaun ida ne’e. Iha momentu sira hanesan ne’e hau husu ba ita boot sira hanesan foin sa’e, kuda nafatin espirito Nasionalismu iha ita boot sira nia-an, haburas no haboot nafatin ba ita boot sira nia atividade ne’ebé mak iha e moris ba iha grupu ne’ebé mak ita boot sira kria ona ho unidu, ho ita ninia atividades sira ne’ebé mak iha bele hametin tan ita nia amizade entre ita boot sira inklui mos ho ami sira mos” Dehan Aguida Judit Mendonca 10/11/2021

Entertantu liu husi Aktividade Festival ne’ebe maka halao dadaun iha Municipio Ainaro ne’e hodi fo biban ba iha Juventude sira atu Promove liu tan sira nia kapasidade, oinsa atu kapasita Joven sira bele kria servisu ba an rasik liu husi kreatividade ne’ebe iha.

Jornalista         : Joaquim de F. Coutinho

Editor              : Moises da Silva Magno

Comment